Яка частина мови «краще»?

Яка частина мови «краще»?
A листопада 2404. (1) (2) Де ре вян ві па рус ві ко раб чи, сблі зив шись, в упор па Чи Чи один в одного чу гун ни ми отрута ра ми з не ве ших за ря жа ва них з дула гармат. (3) За скільки ку енер гії ядер рідко хва та ло на те, щоб ви ве сти ко рабль з ладу, бій міг за кан чу ва ти ся і абор да жем. (4) При цьому з ата ку но го ко раб ля, сце пів шо го ся своїм бор тому з бор тому про ти ні ка, на вра же ську па лу бу ви са жи ва лись мат тан ня, ко то риє в керівниц паш ної схват ке ста ра лись за вла діти не при я тель ським суд ном.

(5) про мис ло ва ре во лю ція XIX століття дуже швид ро вніс ла кор річок ти ви в цю об ласть під ен но го справи, і пер шим важ ним але під вве ден ням стали па ро ші ма ши ни . (6) Їх уста нов ка на во ен ні суду устра ня ла преж нюю за леж мость від сили і на прав лен ня вітру, поз під ля ла сво бод але ма нев ри ва ти, ви бі раю по да ток , наи бо леї ви рік ве для ведінки вогню і при цьому без пе чу ва ю щее наи мень шую уяз ві мость від вогню про ти ні ка. Ука жи ті пред да ток, в яко му є стра да тель ве при ча стіе цьо го ча су.

Яка частина мови «краще»?

Сподобалася стаття? Поділися нею з друзями!
Добавить комментарий